Jäseninfo

Jäseninfo

Jäsenasiainhoitaja

Yhdistyksemme jäsenasioita hoitaa Heleena Keihänen.
Heleenan tavoitat puhelimitse numerosta 044-4191 203
tai sähköpostillla heleena.keihanen@ilmajoki.fi

Ota yhteyttä Heleenaan jos
- jos haluat liittyä yhdistyksemme jäseneksi
- työpaikkasi vaihtuu
- jäät yli kuukauden mittaiselle palkattomalle työ- tai virkavapaalle
- jäät palkattomalle perhevapaalle
- jäät työttömäksi
- nimesi tai osoitteesi muuttuu

Jäsenyyden kulku sähköisessä liittymisessä

  • Jäseneksi haluava täyttää netissä sähköisen hakemuksen sekä tulostaa työnantajalle toimitettavan perintävaltakirjan.
  • Hakemus lähtee liiton jäsenrekisteriin jossa se tarkistetaan ja hyväksytään.
  • Jäsenelle lähtee teksti- tai sähköpostiviesti että hakemus tullut perille ja jäsenyys käsittelyssä
  • Hakemus siirtyy Operetti jäsenrekisterijärjestelmään. Jäsenrekisteristä sähköinen hakemus lähtee yhdistyksen jäsenasiainhoitajalfle sähköpostilla.
  • Työnantaja toimittaa allekirjoitetun perintäsopimuksen liittoon, josta se toimitetaan yhdistykselle.
  • Liitto toimittaa jäsenelle uuden jäsenen paketin ja jäsenkortin

Jäsenedut

 

Jyty Ilmajoki ry:n jäsenillä on mahdollisuus käydä Ilmajoen Uimahallissa kaksitoista (12) kertaa ilmaiseksi ajalla 1.1.-31.12.2021. Edun saa esittämällä Jytyn jäsenkortin uimahallin kassalla.

 

Ilmajoki-hallin kuntosalin vuosikortin kustannuksiin yhdistys osallistuu 15 eurolla/jäsen ajalla 1.1.-31.12.2021. Edun saa esittämällä Jytyn jäsenkortin.

 

Liiton jäsenedut löytyvät tästä linkistä

 

Koulutuskalenteri

 

Jäsenmaksu 2021

- prosenttimääräinen maksu 1,32 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
- euromäärinen maksu 5,00 €/kuukausi

 

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2020-28.2.2022

 

Yleiskorotukset

 

Yleiskorotus 1.8.2020, jolloin viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 26 eu­rolla kuitenkin vähintään 1,22 %:a. Osa-aikatyötä tekevän tehtäväkohtaisen palkan korotus on sa­massa suhteessa alempi kuin henkilön työaika on täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Yleiskorotus 1.4.2021, jolloin viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1,0 %:a. Henkilökohtaista lisää korotetaan myös 1,0 %:a.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 %:a KVTES:n palkkasummasta. Järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudel­leenjärjestelyjen tukeminen. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantajan tulee ottaa huomioon, että järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasum­mat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkko­jen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

 

Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Tarkistetut palkat maksetaan viimeistään kahden kuukau­den kuluessa sekä taannehtivat ko­rotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tar­kistuksen voimaantulosta. Työaikakor­vaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotus­ajankohtaa seuraavan kalenteriviikon alusta lukien. Jakso­työssä työaikakorvaukset maksetaan so­pimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan pe­rusteella korotusajankohtaa seuraavan työaikajakson alusta lukien.

 

Kiky-sopimuksen mukainen työajan pidennys

Kiky-sopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset poistuvat 31.8.2020 al­kaen.

Sopimuskaudelle asetetut työryhmät

Sopimuskaudelle on asetettu palkkausjärjestelmää arvioiva työryhmä, jonka toimeksiantona on neuvotella vaihtoehdoista nykyiselle tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvalle järjestelmälle. Toimeksianto sisältää vaihtoehtoisen järjestelmän pilotointia ja simulointia. Toimeksiantoon kuuluu myös hinnoittelujärjestelmän, työkokemuslisän ja henkilökohtaisen lisän määräysten mahdollinen muuttaminen.

 

Perhevapaamääräyksiä arvioiva työryhmä. Työryhmän toimeksiantona on arvioida KVTES:n V luvun perhevapaita koskevat määräykset ja lisäksi työryhmän tehtävänä on seurata hallituksen perhevapaauudistuksesta tulevia muutostarpeita kunta-alan määräyksiin.

 

Työsidonnaisuutta ja työhön liittyvää matkustamista selvittävä työryhmä, jonka toimeksian­tona on selvittää ja neuvotella työhön liittyvään matkustamiseen, uusien työntekotapojen ja esim. usean työpisteen aiheuttamia muutostarpeita määräyksiin. Neuvoteltavat kokonaisuudet voivat liit­tyä sekä työaikalukuun että matkakustannusten korvauksiin.

 

Jatkokausi työryhmälle, jonka tehtävänä on ollut arvioida ja kehittää sairauslomaa koskevia mää­räyksiä sekä antaa työkyvyttömyystilanteisiin yhteisiä ohjeita, jotka kannustavat työssä jatka­mista, työhön paluuta ja työnhyvinvointia.

 

KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että paikalliset sopimukset jatkuvat keskeytymättöminä 1.4.2020 alkaen.

Sote-sopimus

Nykyinen KVTES:n sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sovitaan erilliseksi sopimus­alaksi. Tarkemman soveltamisalan mukaan KVTES:in liitteet 3 ja 4 sisältäen myös hinnoittelemat­tomat ryhmät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hinnoittelemattomat esimiehet sekä sairaaloiden sairaala- ja laitoshuoltajat.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus tulee voimaan 1.9.2021 ja sopimus on voimassa 1.9.2021-28.2.2022. Sote-sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palvelussuhteen eh­toina noudate­taan kuitenkin KVTES-sopimuksen ehtoja 31.12.2022 saakka elleivät osapuolet ole sopineet asi­asta muuta.

 

Varhaiskasvatus

Vakan opettajat, erityisopettajat ja esimiehet siirtyvät OVTES-sopimukseen 1.9.2021 alkaen. Henkilöstön palvelussuhteen ehtona noudatetaan KVTES-sopimuksen ehtoja 31.12.2022 saakka.

Tekninen ala

Teknisten sopimuksen, tuntipalkkaisten työehtosopimuksen ja KVTES:n soveltamisalan päällekkäi­syydet arvioidaan perustettavassa työryhmässä. Työryhmässä neuvotellaan myös teknisen alan sopimusten yhdistämisestä tai poistamisen mallista. 1.3.2022 kunta-alalla on vain yksi teknisen alan sopimus.

 

Jaksotyön tasoittumisjakso

 

Jaksotyössä voidaan käyttää neljän viikon tasoittumisjaksoa, kun se on toiminnan kannalta tarpeen (esim. osa-aikatyötä tekevät ja yötyötä tekevät).

Yövuoro jaksotyössä voi olla 11 tunnin pituinen. Peräkkäisiä yövuoroja jaksotyössä saa teettää enintään viisi peräkkäin (pakottava säännös): Työajan enimmäismäärän seurantajakso on nyt 12 kuukautta.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Lomanrahan vaihtaminen vapaaksi kesälomakaudella 2021 alkaen. Lomarahan voi vaihtaa va­paaksi, jos työnantaja ja työntekijä tästä kirjallisesti tai sähköisesti sopivat. Lomarahavapaa anne­taan työnantajan ja työntekijän sopimina ajankohtana. Vapaa on pidettävä lomanmääräytymis­vuotta seuraavan vuoden lomakauden alkuun mennessä.