Jäseninfo

Jäseninfo

Jäsenasiainhoitaja

Yhdistyksemme jäsenasioita hoitaa Heleena Keihänen.
Heleenan tavoitat puhelimitse numerosta 044-4191 203
tai sähköpostillla heleena.keihanen@ilmajoki.fi

Ota yhteyttä Heleenaan jos
- jos haluat liittyä yhdistyksemme jäseneksi
- työpaikkasi vaihtuu
- jäät yli kuukauden mittaiselle palkattomalle työ- tai virkavapaalle
- jäät palkattomalle perhevapaalle
- jäät työttömäksi
- nimesi tai osoitteesi muuttuu

Jäsenyyden kulku sähköisessä liittymisessä

 • Jäseneksi haluava täyttää netissä sähköisen hakemuksen sekä tulostaa työnantajalle toimitettavan perintävaltakirjan.
 • Hakemus lähtee liiton jäsenrekisteriin jossa se tarkistetaan ja hyväksytään.
 • Jäsenelle lähtee teksti- tai sähköpostiviesti että hakemus tullut perille ja jäsenyys käsittelyssä
 • Hakemus siirtyy Lyyti jäsenrekisterijärjestelmään. Jäsenrekisteristä sähköinen hakemus lähtee yhdistyksen jäsenasiainhoitajalfle sähköpostilla.
 • Työnantaja toimittaa allekirjoitetun perintäsopimuksen liittoon, josta se toimitetaan yhdistykselle.
 • Liitto toimittaa jäsenelle uuden jäsenen paketin ja jäsenkortin

Jäsenedut

 

Jyty Ilmajoki ry:n jäsenillä on mahdollisuus käydä Ilmajoen Uimahallissa kaksitoista (12) kertaa ilmaiseksi ajalla 1.1.-31.12.2020. Edun saa esittämällä Jytyn jäsenkortin uimahallin kassalla.

 

Ilmajoki-hallin kuntosalin vuosikortin kustannuksiin yhdistys osallistuu 15 eurolla/jäsen ajalla 1.1.-31.12.2020. Edun saa esittämällä Jytyn jäsenkortin.

 

Liiton jäsenedut löytyvät tästä linkistä

 

Koulutuskalenteri

 

Jäsenmaksu 2020

- prosenttimääräinen maksu 1,32 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
- euromäärinen maksu 5,00 €/kuukausi

 

KUNTA-ALAN (KVTES) NEUVOTTELUTULOKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ

Sopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Palkankorotukset:

 • 1.5.2018 yleiskorotus, joka on sekalinjainen. Vähintään 26 euroa, kuitenkin vä­hintään 1,25 % (euromääräinen maksetaan 2.100 euron kuukausipalkkaan saakka)
 • 1.1.2019 paikallinen järjestelyerä on 1,2 % ja siinä on liitekohtainen perälauta, joka tarkoittaa, että mikäli työpaikalla ei synny paikallista sopimusta, saavat kaikki yleisko­rotuksen mahdollisimman tasapuolisesti palkkahinnoitteluliittei-den mukaisesti
 • 1.4.2019 yleiskorotus 1 %
 • Tammikuu 2019 tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2 % palkansaajan marras­kuun 2018 varsinaisesta palkasta ja se maksetaan tammikuussa 2019. Tulokselli­suuteen perustuva kertaerä maksetaan työntekijälle ja viranhaltijalle, jonka palvelus­suhde kuntaan/kuntayhtymään on alkanut viimeistään 2.9.2018 ja jatkunut keskeyty­mättä vähintään 18.11.2018 saakka. Kertaerää ei makse-ta, jos työnteki­jällä/viranhaltijalla ei ole 2.9.–18.11.2018 välisenä aikana yh­tään palkallista päivää. Yksikin palkallinen päivä (mukaan lukien mm. palkalli­nen perhevapaa, sairasloma, vuosiloma) siis riittää! Kertaerä maksetaan myös tilanteissa, joissa palvelussuhde on päättynyt ennen tammikuuta 2019. Enintään 7 päivän yhtäjaksoinen palvelussuhteen keskeytys sallitaan 2.9.–18.11.2018 välisenä aikana

Tekstimuutoksia:

 • palkallinen isyysvapaa 12 arkipäivää (entinen 6 arkipäivää)
 • tilapäinen hoitovapaa koskee nyt alle 12-vuotiasta lasta (entinen alle 10 v)
 • eläketapahtumaan tai kuntoutustukeen johtava sairaus – kohta (V luku 4 §) poistetaan eli noudatetaan samoja määräyksiä kuin muissa sairaustilanteissa
 • työaikalukuun muutoksia mm. keskeytysten osalta

 

Vuosiloma-asiaa

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa tai säästövapaansa siirretyksi, jos hän on sen alkaessa tai sen aikana sairauden tai tapaturman johdosta työkyvytön. Uusia mää­räyksiä sovelletaan riippumatta siitä minkä loman­määräytymisvuoden lomasta tai säästöva­paasta on kysymys. Kuten aikaisemminkin on edelleen oikeus loman tai sääs­tövapaan siirtä­miseen, jos tiedetään, että työntekijä joutuu loman aikana sellaiseen sairaan- tai muuhun sii­hen rinnas­tettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. Lääkärin tai muun luotettavan todistuksen esittäminen työnantajalle katsotaan pyynnöksi siirtää loma myöhäisempään ajan­kohtaan.

Mikäli työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet lomanmääräy­tymisvuoden aikana tai lomanmääräytymisvuoden päätyttyä ennen vuosiloman alkamista, niin silloin vuosilomapalkan perusteena oleva kuu­kausipalkka määräytyy kertomalla lomallelähtö­hetken täysi varsinainen palkka lomanmääräytymisvuoden keskimääräi­sellä työaikaprosen­tilla. Työajan muutoksella tarkoitetaan säännöllisen työajan pituuden muuttumista, ei pelkäs­tään työaikamuodon muuttumista. Työaikamuutokset voivat liittyä osa-aikaeläkkeelle, osa­työkyvyttömyyseläkkeelle, osittai­selle hoitovapaalle tai osa-aikaiselle sairauslomalle siirtymi­seen. Muutos voi johtua myös siitä, että työntekijä sopii muutoin osa-aikatyöhön siirtymisestä tai työnantaja osa-aikaistaa työntekijän.