Yhdistyksen säännöt

Jyty Ilmajoki ry -nimisen yhdistyksen säännöt.

 

I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on  Jyty Ilmajoki ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki.                                    

Yhdistys, jota näissä säännöissä kutsutaan jäsenyhdistykseksi, kuuluu jäsenenä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä Jyty. Lisäksi jäsenyhdistys kuuluu jä­senenä siihen Jytyn sääntöjen 14 §:n tarkoitta­maan alueeseen, jossa se toimii.  Jäsenyh­distyksen varsinaisina jäseninä olevia luonnolli­sia henkilöitä kutsutaan jäseniksi.
Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Ilmajoen kunta sekä muut lähialueen kunnat joissa on yhdistyksemme jäseniä.

                                                      

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Jäsenyhdistys toimii Jytyn paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan sekä mui­den kun­nallisia ja kirkol­lisia työ- ja vir­kaehtosopi­muksia so­velta­vien työn­antajien sekä näiden omista­mien yritysten ja lai­tosten palveluk­sessa olevat henkilöt sekä vas­taa­villa toimialoilla muiden työnantajien palve­lukses­sa olevat henkilöt sekä järjestöjen, säätiöiden, yleishyödyllisten yhteisöjen tai yksittäisten yritysten palveluksessa olevat henkilöt ja em. alojen oppilaitosten päätoimiset opiskelijat yhtei­seen ammattijärjes­töön, ja siten

1)    valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudelli­sia etuja,
2)    vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä  
3)    edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoi­mintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa.

 

3 §   TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI JÄSENYHDISTYS

1)    käy paikallisneuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniä koskevien palvelussuhteen ehtojen, työ­ympäristön ja työolosuhteiden parantamises­ta, tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lau­suntoja ja ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toi­menpitei­siin jäsentensä asemaa, oikeuksia, velvollisuuk­sia ja tehtäviä koskevissa tai  muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä asiois­sa,
2)    edistää 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden jär­jestäytymistä Jytyn jäsenyhdistyksiin,
3)    järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa jäsenyhdis­tyk­sen ja Jytyn tarkoitusperiä selvittävää tiedo­tustoimintaa sekä jäsenten neuvontaa jä­senten edunvalvontaan liittyvissä kysymyksis­sä,
4)    pitää yhteyttä muihin Jytyn jäsenyhdistyk­siin,
5)    edustaa jäseniään yhteisissä asioissa,
6)    järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäi­seen kanssakäymiseen, virkistykseen ja liikun­taan sekä
7)    edistää hyviä neuvottelusuhteita jäsentensä työnantajiin.

4 §  JÄSENYHDISTYS VOI TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI OLLA YHTEISTOIMINNASSA MUIDEN AMMATTIJÄRJESTÖJEN KANSSA

Jäsenyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutuma­ton.
Jäsenyhdistyksen kieli on suomi.
Toimintansa tukemiseksi jäsenyhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlatilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita.

 

5 § JÄSENET                     

Jäseniksi voi liittyä jokainen 2 §:ssä tarkoitettu henkilö. Jäseneksi ottamisesta päättää hallitus Jytyn liittovaltuuston hyväksymien järjestäytymisperiaatteiden ja Jytyn liittohallituksen antamien ohjeiden mukaan.

Liittymislomake Jytyn jäsenyhdistyksen ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan jäseneksi on täytettävä asian-mukaisesti ja toimitettava yhdistyksen hallitukselle.

Jäsenyhdistyksen on lähetettävä liittymislomake ja muut jäsenyhdistykselle toimitetut jäsenrekisteritietojen muutosilmoitukset viipymättä Jytylle.

Hyväksyessään uuden jäsenen hallituksen on samalla määrättävä jäsenyyden alkamispäivä, joka on pääsääntöisesti se päivä, jolloin yhdistyksen edustaja on vastaanottanut hakemuksen, aikaisintaan kuitenkin hakemuspäivä.

Liittyessään jäseneksi henkilö liittyy samalla Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassaan – Offentliga och privata sektors funktionärers, mikäli siihen ei työttömyyskassan sääntöjen tai valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain ja asetuksen nojalla ole estettä tai kieltäytymisperustetta tai mikäli jäseneksi liittyvä ei nimenomaan kieltäydy kassan jäsenyydestä.

Liittymällä jäseneksi henkilö sitoutuu noudattamaan Jytyn ja jäsenyhdistyksen sääntöjä ja niiden toimielinten päätöksiä.

Jäsenyhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua jäsenyhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavassa määrin on edistänyt jäsenyhdistyksen toimintaa. Jytyn kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi valitun jäsenensä kutsuu jäsenyhdistyksen kokous myös jäsenyhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

 

6 § VAPAAJÄSENET

Jytyn jäsenmaksua ei maksa sellainen jäsen, joka on anonut vapautusta jäsenmaksuvelvollisuudesta ennen 1.1.2005 (vapaajäsen).
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

7 § KANNATUSJÄSENET

Jäsen, joka jää eläkkeelle 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta, voi edelleen kuulua jäsenyhdistykseen kannatusjäsenenä. Kannatusjäsenellä ei ole liittojäsenmaksuvelvollisuutta äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta Jytyn toimielimiin. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.     

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä muitakin 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksessa olleita henkilöitä.

7 a § OPISKELIJAJÄSENET

Opiskelijat voivat liittyä yhdistyksen opiskelijajäseniksi. Opiskelijajäsenet ovat vaalikelpoisia Jytyn toimielimiin ja heillä on kokouksissa ääni-, läsnäolo- ja puheoikeus.

8 § JÄSENMAKSUT

Jäsenen tulee suorittaa palkanmaksukauden ennakonpidätyksen alaisesta palkasta laskettavaa prosentuaalista Jytyn jäsenmaksua, joka käsittää jäsenmaksun jäsenyhdistykselle syyskokouksen päätöksen mukaisesti ja liittojäsenmaksun Jytylle liittovaltuuston päätöksen mukaisesti.

Jäsenmaksu 5 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassalle suoritetaan prosentuaaliseen liittojäsenmaksuun sisältyvänä, näin kerätyistä varoista sitä jäseneltä erikseen perimättä.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle työttömyyden alkamisesta.

Lisäksi jäsenen tulee suorittaa Jytylle mahdollista ylimääräistä liittojäsenmaksua sen mukaan kuin Jytyn sääntöjen 11 §:ssä on määrätty. Päätöksen ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä tekee hallitus.

Jäsenmaksu on suoritettava neljän kuukauden kuluessa palkanmaksukuukauden päättymisestä.

Kannatusjäsenet suorittavat jäsenyhdistykselle sen syyskokouksen päätöksen mukaisen euromääräisen kannatusjäsenmaksun.

Jäsen, joka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt vaille palkkaa opiskelun, asevelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden, synnytyksen, adoption tai lapsensa hoidon takia tai jäänyt vaille ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta, on oikeutettu määräaikaisesti vapautumaan 1 momentissa tarkoitetusta jäsenmaksuvelvollisuudesta säilyttäen jäsenyytensä jäsenyhdistyksessä ja työttömyyskassassa ilmoittamalla asiasta yhdistyksen edustajalle tai liiton jäsenrekisteriin.  Vapautus voi kestää enintään 12 kuukautta kerrallaan. Jäsenen on tällöin suoritettava jäsenyhdistykselle prosentuaalisen jäsenmaksun sijasta syyskokouksen päättämää euromääräistä jäsenmaksua.

Jäsenyhdistyksen syyskokous vahvistaa vuosittain liittohallituksen suositukseen pohjautuvan euromääräisen opiskelijajäsenmaksun, jonka päätoiminen opiskelija suorittaa jäsenyhdistykselle kaksi kertaa vuodessa. Mikäli opiskelijajäsen työskentelee työttömyysturvalain työssäoloehdon mukaisesti, maksaa hän siltä ajalta prosentuaalista Jytyn jäsenmaksua.

Jäsenen tulee säännöllisesti sääntöjen ja päätösten mukaan suorittaa jäsenmaksuvelvollisuutensa. Mikäli jäsenellä - hänen täyttäessään muut 10 §:ssä tar­koitettujen etujen saamiseksi tai äänioikeuden sekä vaalikelpoisuuden säilyttämiseksi asetetut edellytykset - on maksamatta erääntynyttä jäsenmaksua neljältä (4) kuukaudelta hän menettää oikeutensa näihin etuihin.

 

9 § JÄSENEN MUUT VELVOLLISUUDET

Jäsenen tulee

1)    ilmoittaa Jytylle jäsenrekisteritiedoissaan tapahtuneet muutokset,

2)    ilmoittaa jäsenyhdistykselle ja Jytylle luot­tamuksellisesti kaikki ne tiedot tehtävistään, palkkauksestaan ja muista palvelussuhteen ehdoistaan taikka niiden muutoksista, joita jäsenyhdistyksen hallitus tai Jytyn liittohallitus katsoo tarvittavan Jytyn tarkoitusperien saavuttamiseksi,

3)    havaitessaan ettei hänen palkkauksessaan ja muissa palvelussuhteen ehdoissaan noudateta Jytyä ja jäseniä sitovia sopimuksia, ottaa yhteys luottamusmieheen oikaisun saamiseksi sekä

4)    pyrkiä omalta osaltaan ylläpitämään hyvää yh­teishenkeä kunnallisten viranhaltijain, toimihenkilöi­den ja työntekijöiden ja muiden palkansaajaryhmien keskuudessa.

 

10 § JÄSENEN OIKEUDET

Jäsenvelvollisuutensa täyttänyt jäsen on oikeu­tettu

1) saamaan Jytyltä ja jäsenyhdistykseltä neuvoja ja tukea kaikissa palkkaustaan ja palvelusuh­teensa ehtoja koskevissa asioissa,

2) mikäli hän on 5 §:ssä tarkoitetun työttömyys­kassan jäsen, saamaan työttömyyskassasta etuutta.

3) saamaan Jytyn sääntöjen ja päätösten mukaises­ti taloudellista tukea Jytyltä,

4) oltuaan vähintään kuusi (6) kuukautta tai Jytyn liittohal­li­tuksen harkinnasta lyhyemmän­kin ajan yhtäjaksoisesti jäsene­nä saamaan Jytyltä oi­keusapua hänen jäsenyytensä perus­teena olevasta palvelus­suh­teesta tai hänen toiminnas­taan Jytyssä tai jä­senyh­distyk­sessä aiheutuvien on­gelmien rat­kaisemiseksi Jytyn sääntöjen 30 §:n  mukai­sesti,

5) käyttämään hyväkseen kaikkia muita Jytyn jä­senetuja.

 

11 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota jäsenyhdistyksestä, il­moittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka jäsenyhdistyksen ko­kouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Hallitus voi, jäsentä kuultuaan, katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 8 §:n 4 momentissa määrätyssä ajassa. Yhdistyksen ollessa liittoperinnässä, aloitteen erottamisesta voi tehdä myös Jyty. Hallitus voi erottaa jäsenen jäsenyhdistyksestä, jos hän ei hallituksen määräämän ajan kuluessa ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai jos hän eroaa 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta joutumatta eläkkeelle tai jäämättä työttömäksi taikka jos hän toimii vastoin jä­senyhdistyksen sääntö­jä ja tar­koitusperiä tai muutoin laiminlyö vel­voituksensa jäsenyhdistystä tai Jytyä kohtaan.

Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä jäsenyhdistyksen kokoukseen antamalla hallituk­selle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut ero­tetun tietoon. Asia käsitellään seuraa­vassa jä­senyhdistyksen kokouksessa. Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki luottamustehtävän­sä ja oikeu­tensa jäsenyhdistyksen omaisuuteen. Eronneen jäse­nen jäsenyys päättyy ilmoituskuukauden lopussa. Erottamispäätös astuu voimaan heti, kun lopullinen päätös asiasta on tehty tai siinä ta­pauksessa että muutosta ei hae­ta määräajan kuluessa. Jäsenyhdistyksestä erotettu voidaan ottaa jälleen jäseneksi halli­tuksen määräämin ehdoin.

 

Siirtyessään välittömästi toiseen jäsenyhdistyk­seen säilyttää jäsen jäsenetunsa Jytyssä, mikäli hän ilmoittautuu sen jäseneksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eroamisesta. Eroamisilmoi­tukseksi riittää muutosilmoitus Jytyn jäsenrekis­teriin uuden jäsenyhdistyksen jäsenyydestä.

 

II  PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO

 

12 § TOIMIELIMET

Päätäntävaltaa jäsenyhdistyksessä käyttää jä­senyhdistyksen kokous, ja jäsenyhdistyksen asioi­ta hoitaa hallitus.

 

13 § KOKOUKSET

Jäsenyhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat ke­vät- ja syyskokous.

Lisäksi jäsenyhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa hallituksen kutsusta tai jos vähintään kym­menesosa (1/10) ääni­valtaisista jäsenistä sitä nimetyn asian kä­sittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyy­tää.

Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan lähettämällä jäsenille kirjallinen tai niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, sähköpostitse toimitettu kutsu, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella tai yhdistyksen kotisivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.

Varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava, jos etäosallistuminen on ko. kokouksessa mahdollista.

Milloin jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkin erityisen asian, lähettäköön siitä kirjallisen aloitteen, mikäli mahdollista,  päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään kol­mekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Kokouksen päätökseksi tulee, jollei yhdistyslaista tai näistä säännöksistä muuta johdu, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä anne­tuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka tarkasta­mista suorittamaan valitaan pöytäkirjan tarkasta­jat. Kiireellisessä tapauksessa voidaan päätös ja pöytäkirja sen osalta tarkastaa samassakin ko­kouksessa.

14 § KEVÄTKOKOUS

Kevätkokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hal­litus määrää, pidetään vuosittain ennen toukokuun 31. päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) käsitellään hallituksen antama edellisen vuo­den toimintakertomus ja päätetään toimenpi­teistä, joihin kertomus antaa aihetta,

2) käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien /tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan ti­lin­päätös ja päätetään vastuuvapauden myöntä­misestä hallitukselle ja muille tilivelvolli­sille,

3) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdol­lisen tappion peittämisestä,

4) päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huo­mioon ottaen 13 §:n määräykset,

5) valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edusta­jat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn liittokokoukseen ja Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu,

6) käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vas­taukset niihin sekä

7) päätetään muista kokoukselle esitetyistä asi­oista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n sään­nökset.

 

15 § SYYSKOKOUS

Syyskokous, jonka tarkemman ajan ja paikan halli­tus määrää, pidetään vuosittain syys-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) vahvistetaan jäsenmaksut seuraavaksi kalente­rivuodeksi huomioonottaen 8 §:n säännökset,

2) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsen­ten sekä toiminnantarkastajien / tilintarkastajien sekä muiden luotta­musteh­tävien mahdolliset palkkiot ja matkakus­tannusten korvausperusteet seuraavalle kalen­terivuodelle,

3) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio sekä toimintasuunnitelma,

4) valitaan hallituksen puheenjohtaja,

5) vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä,

6) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä näiden henkilökohtaiset vara­jäsenet,

7) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnan-tarkastaja tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

8) valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edusta­jat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn liittokokoukseen ja Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu,

9) käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vas­taukset niihin sekä

10)päätetään muista kokoukselle esitetyistä asi­oista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n mää­räykset.

 

16 § HALLITUS                  

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähin­tään kolme (3) enintään kuusi (6) muuta var­sinaista jäsentä, joilla viimeksi mainituilla tu­lee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kes­kuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, jä­senasiainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenki­löt.

Hallituksen jäseniä valittaessa on otettava huo­mioon, että 2 §:ssä mainittujen työnantajien eri virastojen ja laitosten henkilökunnista sekä eri ammattiryhmistä, mikäli mahdollista, valitaan jä­seniä hallitukseen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen es­tyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai vara­puheen­johtajan lisäksi vähintään puolet hallituk­sen muis­ta jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen kut­sukoon hän henkilökohtaisen vara­jäsenensä kokouk­seen.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mieli­pide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kan­nattavansa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Hallituksen kokouksista laaditaan päätöspöytäkir­ja tai siitä erikseen päätettäessä laajempi se­lostus­pöytäkirja. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja sihtee­rin allekirjoitettava sekä hallituksen it­sensä hyväksyttävä tai kahden pöytäkirjantarkas­tajan tarkastettava.

 

17 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Jäsenyhdistyksen hallitus

1) johtaa jäsenyhdistyksen toimintaa näiden sään­töjen ja jäsenyhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,

2) hoitaa jäsenyhdistyksen omaisuutta ja päättää sen rahavarojen käytöstä ottamalla huomioon sääntöjen määräykset ja jäsenyhdistyksen ko­kous­ten antamat ohjeet,

3) ottaa palvelukseen ja vapauttaa jäsenyhdistyk­sen tarvitsema henkilökunta sekä päättää sen palk­kauksesta talousarvion rajoissa,

4) hyväksyy ja erottaa jäsenet ja huolehtii jä­sen­rekisterin pitämisestä ajan tasalla,

5) huolehtii luottamusmiesten sopimuksen mukai­sesta asettamisesta työpaikoille, valvoo hei­dän toi­mintaansa ja avustaa heitä työ- ja vir­kasuh­deasiain hoidossa,

6) päättää paikallisneuvottelujen käynnistämises­tä ja nimeää neuvottelijat,

7) päättää paikallisten virka- ja työehtosopimus­ten hyväksymisestä,

8) huolehtii siitä, että jäsenyhdistyksen edusta­jat tulevat nimetyiksi yhteistoimintaor­ganisaatioihin,

9) valitsee keskuudestaan tarvittaessa työva­liokunnan jäsenet ja vahvistaa sen toiminnalle ohjesäännön,

10) huolehtii siitä, että jäsenyhdistys täyt­tää Jytyn sille asettamat tehtävät ja velvoitteet, erityisesti Jytyn sääntöjen 16 §:n mukaiset velvol­lisuudet,

11) huolehtii tilinpäätöksen ja toimintakertomuk­sen laatimisesta kalenterivuosittain,

12) laatii toimintasuunnitelman ja talouarvion seuraavaa kalenterivuotta varten sekä tekee esityksen    syyskokoukselle jäsenmaksusta huomi­oonottaen 8 §:n säännökset,

13) päättää ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä Jytyn liittovaltuuston tehtyä päätöksen asias­ta,

14) asettaa tarvittaessa määrättyä tehtävää varten toimikuntia sekä

15) käsittelee kaikki jäsenten jäsenyhdistyksen kokoukselle tekemät aloitteet sekä antaa niis­tä lausun­tonsa.

 

III   ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

18 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Jäsenyhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun halli­tuksen varsinaisen jäsenen tai hallituksen nimen­kirjoittajaksi määräämän jäsenyhdistyksen toimihen­kilön kanssa.

19 § TILIEN PÄÄTTÄMINEN

Jäsenyhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosit­tain. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on luovutettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajalle / tilintar-kastajille, joiden tulee toimittamastaan tarkastuksesta antaa kevät­kokouk­selle osoitettu lausuntonsa hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

20 § YHDYSHENKILÖT

Hallitus voi asettaa 2 §:ssä mainittujen työnan­tajien eri virastoihin ja laitoksiin tai oppilaitoksiin jäsenyhdis­tykselle yhdyshenkilöitä.
Yhdyshenkilön tulee toimialueellaan toimia jä­senyhdistyksen ja Jytyn tarkoitusperien tunnetuksi tekemiseksi, toimittaa hallituksen tiedonannot jäsenille sekä huolehtia siitä, että jäsenet pyy­täessään saavat tietoja jäsenyhdistyksen ja Jytyn toiminnasta.

21 § ALAOSASTOT

Jäsenyhdistys voi muodostaa toimialueelleen hal­lituksen ohjauksen ja valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden säännöt hallitus hyväksyy. Yhdistyksen kokous määrää ala­osastojen toiminta-alueen ja lukumäärän. Jytylle on tehtävä ilmoitus alaosastojen perustamisesta.

22 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia jä­senyhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä ollut maininta ja jos vähintään kaksikol­masosaa (2/3) anne­tuista äänistä on muutoksen kan­nalla.                 Jäsenyhdistyksen on, halutessaan poiketa Jytyn liit­tovaltuuston hyväksymästä mallisäännöstä, alistettava sääntömuutosasia Jytyn toimielinten ratkaistavaksi Jytyn sääntöjen 7 §:n mukaan.

23 § YHDISTYKSEN EROAMINEN LIITOSTA

Jäsenyhdistyksen eroaminen liitosta edellyttää vähintään kaksikolmasosaa (2/3) yhdistyksen ko­kouk­sessa annetuista äänistä.

24 § JÄSENYHDISTYKSEN PURKAMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN

Jäsenyhdistys ei saa päättää purkautumisestaan ilmoittamatta asiasta Jytyn liittohallitukselle.

Jos jäsenyhdistys purkautuu, on sen jäljelle jää­neet varat käytettävä viimeisen kokouksen päättä­mällä tavalla johonkin 2 §:ssä tarkoitettuja hen­kilöitä hyödyttävään tarkoitukseen tai luovutet­tava varat Jytylle.

Purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä jäsenyhdistyksen kokouksessa vähintään neljävii­desosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä kum­massakin kokouksessa ja on kokousten väliajan olta­va vähintään yksi (1) kuukausi.

25 § MUIDEN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN

Muissa suhteissa noudatetaan Jytyn sääntöjä ja päätöksiä sekä yhdistyslakia.

 

Yhteystiedot

Osoite
PL 23
60801 ILMAJOKI

 

Puheenjohtaja,
Jarno Rintamäki
PL 23
60801 Ilmajoki
puh. 044-4191226
jarno.rintamaki@ilmajoki.fi

Pääluottamusmies
Jarno Rintamäki
PL 23
60801 Ilmajoki
puh. 044-4191226
jarno.rintamaki@ilmajoki.fi

Jäsenasianhoitaja, koulutusvastaava
Heleena Keihänen
PL 23
60801 Ilmajoki
p. 044-4191 203
heleena.keihanen@ilmajoki.fi

Sihteeri
Kati Välkkilä
PL 23
60801 Ilmajoki
p. 044 4191 358
kati.valkkila@ilmajoki.fi

Rahastonhoitaja
Mira Koskinen
PL 23
p. 044 4191 218
mira.koskinen@ilmajoki.fi
60801  Ilmajoki
 

Nuorisovastaava

Mira Koskinen
PL 23
p. 044 4191 218
mira.koskinen@ilmajoki.fi
60801  Ilmajoki